Struktūra, valdyba, kontaktai
Vartotojams
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Asmens duomenų apsauga
Šilumos energijos taupymo priemonės
Administracinė informacija
Nuorodos
Naujienos
Apie bendrovę
Bendrovės veikla
ES finansuojami projektai
Darbo užmokestis
Šilumos kainos dedamosios
Karšto vandens kainos dedamosios
Šilumos šaltiniai
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Viešieji pirkimai
Pranešėjų apsauga
Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra
Apie bendrovę  >>   Pradinis puslapis Struktūrinis medis

Apie bendrovę

UAB „Raseinių šilumos tinklai“ – vienintelė centralizuotos šilumos tiekėja Raseinių rajone. Raseinių kvartalinė katilinė buvo pradėta statyti 1971 m. 1973 m. ji buvo pradėta eksploatuoti. Tuo metu katilinė priklausė Lietuvos TSR Raseinių raj. Komunalinių įmonių kombinatui. Įmonei iki 1981 m. vadovavo Antanas Bičkauskas. Raseinių kvartalinei katilinei priklausė keturios mažesnės katilinės: Pieninės, Dubysos, Komunarų ir V. Kudirkos.


1979 m. atsiskyrus nuo Raseinių rajono komunalinių įmonių kombinato buvo įkurta Jungtinių katilinių ir šilumos tinklų direkcija, kurios aukštesnė organizacija - Gamybinė kuro valdyba prie Komunalinio ūkio ministerija. 1984 m. įmonės pavadinimas buvo pakeistas į Raseinių katilines ir šilumos tinklus.
1990 m. pavadinimas buvo pakeistas į Raseinių šilumos tinklus prie VĮ „Šiluma“.
1985 - 1990 m. buvo uždarytos Dubysos, Komunarų ir Kudirkos katilinės. Vietoj jų Raseinių raj. katilinė ir šilumos tinklai iš Respublikinio kooperatinio statybos susivienijimo Raseinių statybos organizacijos (RSO – 1) perėmė Žemaičių katilinę, iš Lietuvos TSR Valstybinės statistikos – Tiesos katilinę, o iš 70-os vidurinės profesinės technikos mokyklos – Muziejaus katilinę. Reorganizacijos metu 1994 m. įmonė buvo perduota Šiaulių šilumos tinklams.
1995 m. įmonės pavadinimas pakeistas į Raseinių šilumos tinklų rajoną.
1997 m. Raseinių raj. šilumos tinklai buvo perduoti Raseinių raj. savivaldybei ir įregistruoti kaip SP AB „Raseinių šilumos tinklai“. Tais pačiais metais iš SP AB „Raseinių melioracija“ buvo perimta 6 MW šiluminės galios Ariogalos katilinė ir Viduklės mazuto saugykla.
1999 m. sumontavus bekanales termofikacinio vandens sužiedinimo trasas Muziejaus kvartale ir Maironio bei Tiesos gatvėse buvo panaikintos Muziejaus ir Tiesos katilinės.
2000 m. iš SP UAB „Raseinių komunalinis ūkis“ buvo perimtos Viduklės Ataugos ir Rangos katilinės.
2002 m. SP AB „Raseinių šilumos tinklai“ tapo SP UAB „Raseinių šilumos tinklai“.
2003 m. buvo pakeistas SP UAB „Raseinių šilumos tinklai“ statusas. SP UAB „Raseinių šilumos tinklai“ buvo reorganizuota į UAB „Raseinių šilumos tinklai“.
2004 m. Viduklėje buvo sumontuota sužiedinimo trasa ir panaikinta Ataugos katilinė. Ariogalos katilinėje buvo sumontuotas ir pradėtas eksploatuoti 1,5 MW šiluminės galios vandens šildymo biokatilas.
2005 m. Raseinių m. Pieninės gatvės kvartale ir Ariogalos Verdėlupio gatvės kvartale buvo atlikta šilumos punktų renovacija, sumontuota šiluminių punktų šilumos bei karšto vandens ruošimo bei reguliavimo įranga.
2006 m. buvo sumontuoti verdančio sluoksnio tipo 3 ir 7 MW galingumo biokatilai, bei biokuro sandėlis. Tais pačiais metais Raseinių m. renovuota 336 metrai magistralinių tinklų.
2007 m. atnaujinta 1,2 km šilumos tinklų vamzdynų. Ilgiausia dalis - 700 m trasos sumontuota Raseinių m. pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais magistraliniai tinklai, išeinantys iš katilinės. Patikimam šiluminės energijos tiekimui užtikrinti, atlikti trasos sužiedinimo statybos darbai ir ūkio būdu sumontuota apie 160 m. trasa į svarbius VšĮ Raseinių ligoninė objektus.
2008 m. pagal šiluminių trasų atnaujinimo ir optimizavimo programą izoliuotais vamzdžiais pakeista 227 m. trasų.
2009 m. nuo šildymo sezono pradžios pradėtos eksploatuoti Raseinių m. Kalno vidurinės mokyklos, Šiluvos vidurinės mokyklos, Viduklės S.Stanevičiaus gimnazijos, Žaiginio, Pryšmančių ir Paupio pagrindinių mokyklų, Nemakščių darželio katilinės.
2010 m. pradėtas ES struktūrinių fondų remiamas projektas „Raseinių rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas“ pagal Lietuvos 2007 – 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“. Projektas 50 proc. buvo finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
2011 m. įmonė sėkmingai baigė įgyvendinti 2010 metais pradėtą ES struktūrinių fondų remiamą projektą „Raseinių rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas“. Pakeista 4,1 km magistralinių ir kvartalinių šiluminių trasų vamzdynų su efektyvia izoliacija Raseiniuose (Vaižganto, Stonų, Pieninės, Jaunimo, Vytauto Didžiojo, Maironio, V.Kudirkos, Ateities gatvėse) ir 0,6 km Ariogaloje (Vytauto, Verdėlupio gatvėse). Įdiegta Raseinių miesto monitoringo (centralizuoto šilumos tiekimo tinklo modeliavimo ir valdymo) sistema.
2013 m. pradėtas ir įgyvendintas ES struktūrinių fondų remiamas projektas „Raseinių rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas“ II etapas. Projektas 50 proc. buvo finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Pakeista 4205 m. šilumos tiekimo trasų (3453 m Raseiniuose, 522 m. Ariogaloje ir 230 m Viduklėje).
2013 m. Pradėtas vykdyti dalinai ES fondų lėšomis remiamas projektas "Raseinių miesto katilinės modernizavimas pastatant 5 MW šiluminės galios biokuro katilą".
2014 m. baigtas įgyvendinti projektas "Raseinių miesto katilinės modernizavimas pastatant 5 MW šiluminės galios biokuro katilą". Projekto įgyvendinimo metu katilinėje sumontuotas 5 MW galios kietuoju biokuru kūrenamas katilas, autonominis 450 kW elektros generatorius, 1,25 MW galios dūmų kondensacinis ekonomaizeris, užtikrinantis šilumos gamybos proceso ekologiškumą ir efektyviai panaudojantis išeinančių dujų šilumą, naujas 40 m. aukščio kaminas, įrengtas biokuro sandėlys, atlikta esamos elektros skirstyklos elektros įrenginių rekonstrukcija. Raseinių katilinė nuo šiol degindama biokurą teikia 100 proc. miesto tinkle suvartojamos šilumos.
2014 m. pradėtas ir įgyvendintas ES struktūrinių fondų remiamas projektas "Ariogalos m. katilinės rekonstrukcija pastatant 3 MW biokuro katilą". Pastatytas 3 MW galios kietuoju biokuru kūrenamas katilas, 30 m kaminas, 150 kW rezervinis generatorius, modernizuotas katilinės elektros ūkis, rekonstruotas biokuro sandėlys.
2014 m. pradėtas ES struktūrinių fondų remiamas projektas „Raseinių rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas“ III etapas.
2015 m. įgyvendintas ES struktūrinių fondų remiamas projektas „Raseinių rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas“ III etapas. Atnaujinta 1938 m šilumos tiekimo trasų (1256 m Raseinuose, 316 m Ariogaloje ir 366 m Viduklėje).

2017 m. su daliniu Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) finansavimu Ariogalos katilinėje įrengtas kondensacinis ekonomaizeris.
2018 m. pradėtas ir įgyvendintas ES struktūrinių fondų remiamas projektas „Raseinių rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas“ (Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-01-0041). Atnaujinta daugiau kaip 2256 m šilumos tiekimo trasų (470 m Raseinuose, 1116 m Ariogaloje ir 670 m Viduklėje).

 

Įmonės tikslas

Pagrindinis bendrovės tikslas yra užtikrinti Raseinių rajono šilumos vartotojų aprūpinimą centralizuotai tiekiama šiluma, tiekiamos energijos kokybe, atitinkančia galiojančius norminius dokumentus, ir jos tiekimo nepertraukiamumą.
Todėl UAB „Raseinių šilumos tinklai“ nuolat siekia:

  • gerinti paslaugų kokybę;
  • tenkinti vartotojų poreikius;
  • tobulinti gamybos technologiją ir diegti technikos naujoves.

Vienas pagrindinių kokybę lemiančių veiksnių - žmogiškieji ištekliai. Bendrovės vadovybė rūpinasi nuolatiniu darbuotojų kvalifikacijos kėlimu ir, atsižvelgdama į darbo rezultatus, motyvacijos didinimu.

 

Bendrovės veikla

Pagrindinė UAB „Raseinių šilumos tinklai“ veikla - garo ir termofikacinio vandens gamyba ir centralizuotas šilumos energijos tiekimas apšildymui, technologijai ir karšto vandens ruošimui.
Kita licenzijuota veikla:

  • vandens šildymo katilų, garo katilų bandymai, techninė priežiūra, technologinis valdymas, šių katilų pagalbinių įrenginių šilumokaičių eksploatacija;
  • šilumos punktų, šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimas;
  • šilumos energijos apskaitos priemonių techninė priežiūra;
  • šilumos įrenginių apsaugos ir automatikos priemonių eksploatavimas;
  • bendroji pastatų statyba ir civiliniai inžineriniai statybos darbai (pastatų vidaus šildymo sistemų bei miesto šilumos tinklų hidraulinis bandymas, plovimas ir remontas);
  • kiti darbai pagal interesantų pageidavimus.

Darbų ir paslaugų kainos nustatomos pagal bendrovės įkainius arba šalių susitarimą.

Akcininkai 

UAB „Raseinių šilumos tinklai“ akcininkas - Raseinių rajono savivaldybė.

 

 

2018 m. DUOMENYS APIE ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR PARDAVIMO SĄNAUDAS

2017 m. DUOMENYS APIE ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR PARDAVIMO SĄNAUDAS

2016 m. DUOMENYS APIE ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR PARDAVIMO SĄNAUDAS

2015 m. DUOMENYS APIE ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR PARDAVIMO SĄNAUDAS  

2014 m. DUOMENYS APIE ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR PARDAVIMO SĄNAUDAS

2013 m. DUOMENYS APIE ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR PARDAVIMO SĄNAUDAS

2012 m. DUOMENYS APIE ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR PARDAVIMO SĄNAUDAS

2011 m. DUOMENYS APIE ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR PARDAVIMO SĄNAUDAS

2010 m. DUOMENYS APIE ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR PARDAVIMO SĄNAUDAS

 

 

 

 
 
(c) UAB “Raseinių šilumos tinklai” - Visos teisės saugomos.    Svetainę sukūrė: Jauna Reklama